Gegevensbescherming

1. Eigendomsrechten

Alle rechten op deze website en de inhoud hiervan behoren toe aan Façade Beton of aan derden. U mag deze website gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Elk ander gebruik dat het bekijken, downloaden en afdrukken van uittreksels van de website voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden overschrijdt, is niet toegestaan. Merken, inclusief logo’s, slogans en productnamen, zijn ingeschreven of niet-ingeschreven merken die aan Façade Beton toebehoren. Licenties van welke aard dan ook worden niet verstrekt.

2. Verveelvoudigingen

Verveelvoudigingen van deze website of van delen van deze website zijn uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden toegestaan, indien u Façade Beton als bron vermeldt. Om deze reden moeten verveelvoudigingen, of deze nu in papieren vorm, in digitale vorm of in een andere vorm plaatsvinden, van de volgende vermeldingen worden voorzien:
Bron: www.noppertbeton.nl en ”© Façade Beton”.

3. Koppelingen

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Façade Beton is het u niet toegestaan om veranderingen aan deze website en/of de inhoud hiervan aan te brengen; in het bijzonder is het u niet toegestaan om door middel van een kader, een link of op een andere manier een koppeling te maken. Eventueel aanwezige links op deze website zijn uitsluitend opgenomen voor uw gemak. Gelieve er rekening mee te houden dat u ingeval van het gebruik van deze links de website van Façade Beton verlaat. Dientengevolge heeft Façade Beton geen invloed op de inhoud van de via de link geopende website en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door het openen en bekijken van deze websites of door het downloaden of een ander gebruik van de inhoud ontstaat. Indien links vanuit de website van een derde naar de website van Façade Beton leiden, betekent dit niet dat Façade Beton toestemming heeft verleend tot de inhoud van de website van een derde of hiervoor verantwoordelijk is.

4. Volledigheid

Door Façade Beton wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed aan het waarborgen van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de website opgenomen informatie. Desondanks wordt door Façade Beton aanbevolen om de juistheid van de informatie te controleren, voordat u hiervan gebruik maakt. Façade Beton kan noch voor de inhoud van deze website noch voor schade aansprakelijk worden gesteld die door het bekijken, het downloaden of het gebruik van deze website ontstaat.

5. Rechtskeuze

Op eventuele geschillen die op grond van het gebruik van de website en/of de functies hiervan ontstaan, is het recht van het Koninkrijk der Nederlanden van toepassing.

6. Links naar andere bedrijven

Op onze internetsite maken wij gebruik van links naar andere bedrijven. Als u hierop klikt, verlaat u onze internetsite en komt u vervolgens terecht op de internetsite van andere bedrijven. De bepalingen dienaangaande vindt u in de privacyverklaringen van de betreffende bedrijven. Voor diens inhouden en omgang met gegevens zijn wij niet verantwoordelijk.

7. Rechtsgrondslagen

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze internetsite is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, in het bijzonder artikel 6 lid I. De gegevens zullen slechts zo lang worden opgeslagen als noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden of als wettelijke bepalingen dit vereisen.

8. Rechten van betrokkenen

Volgens artikel 12 e.v. AVG heeft u een recht op informatie, rectificatie, het verwijderen van gegevens, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens alsmede bezwaar. Nadere bepalingen zijn vastgelegd in artikel 12 e.v. AVG.

9. Vragen

Toezichthoudende instanties zijn de nationale afgevaardigden voor de gegevensbescherming. Hier kunt u een klacht indienen over ons, als u bij ons onregelmatigheden ten aanzien van de gegevensbescherming vermoedt. U kunt echter ook direct contact opnemen met onze externe toezichthouder voor gegevensbescherming.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de gegevensbescherming zullen wij u op daartoe strekkend verzoek graag mededelen, of en welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Gelieve hiervoor direct contact op te nemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

10. Analysedienst

Op grond van de actuele discussie met betrekking tot het onderwerp gegevensbescherming hebben wij besloten om onze website te evalueren met de in het kader van de gegevensbescherming gecertificeerde analysedienst Matomo.

Voor deze evaluatie maakt Matomo gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het ons vervolgens mogelijk maken om een analyse van het gebruik van de website uit te voeren. Voor dit doeleinde wordt de door de cookie gegenereerde gebruiksinformatie (inclusief uw verkort IP-adres) aan onze server overgedragen en opgeslagen. Uw IP-adres wordt bij deze procedure onmiddellijk geanonimiseerd, zodat uw gebruikersgegevens in ieder geval beschermd blijven. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zal niet aan derden worden verstrekt.

U kunt het gebruik van cookies aan de hand van overeenkomstige instellingen van uw browsersoftware voorkomen; het is echter mogelijk dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website volledig gebruik kunt maken.

11. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Tel.: 070 - 8888 500 (zakelijke relaties)
Tel.: 088 - 180 52 50

 
Button